TRANG CHỦ Công ty tư nhân

Công ty TNHH An Thái - An Lão

Công ty TNHH An Thái - An Lão


Dong Nam Dinh Vu

Dong Nam Dinh Vu

Hinh Anh Dong Nam Dinh Vu

Công ty TNHH du lịch & thương mại Sông Hồng Thanh Xuân

Công ty TNHH du lịch & thương mại Sông Hồng Thanh Xuân

Công ty TNHH du lịch & thương mại Sông Hồng Thanh Xuân

Công ty Huyền Trang

Công ty Huyền Trang

Công ty Huyền Trang

Kính cường lực Ngọc Thủy

Kính cường lực Ngọc Thủy

Kính cường lực Ngọc Thủy

Bia Hà Nội

Bia Hà Nội

Công trình tại công ty Bia Hà Nội 

Nhà xưởng cty Hàng Kênh

Nhà xưởng cty Hàng Kênh

Nhà xưởng cty Hàng Kênh

Lắp dựng Cty Giày Chung JYE – VN Phú Thái Hải Dương

Lắp dựng Cty Giày Chung JYE – VN Phú Thái Hải Dương

Lắp dựng Cty Giày Chung JYE – VN Phú Thái Hải Dương

Cty Lã Vọng Thanh Xuân HN

Cty Lã Vọng Thanh Xuân HN

Cty Lã Vọng Thanh Xuân HN

Nhà xưởng M5B cty Z189 Đình Vũ HP

Nhà xưởng M5B cty Z189 Đình Vũ HP

Nhà xưởng M5B cty Z189 Đình Vũ HP

Nhà máy giày CHUNG JYE Yên Khánh Ninh Bình

Nhà máy giày CHUNG JYE Yên Khánh Ninh Bình

Nhà máy giày CHUNG JYE Yên Khánh Ninh Bình

Nhà máy MC Nex Phúc Sơn NB

Nhà máy MC Nex Phúc Sơn NB

Nhà máy MC Nex Phúc Sơn NB

Nhà máy Transan KCN Lương Sơn Hòa Bình

Nhà máy Transan KCN Lương Sơn Hòa Bình

Nhà máy Transan KCN Lương Sơn Hòa Bình