Công trình Doanh nghiệp nhà nước

Công ty than Cẩm Phả Quảng Ninh

Công ty than Cẩm Phả Quảng Ninh

Công ty than Cẩm Phả Quảng Ninh

Nhà máy Transon Hòa Bình - diện tích 13.000m2 500 tấn

Nhà máy Transon Hòa Bình - diện tích 13.000m2 500 tấn

Nhà máy Transon Hòa Bình - diện tích 13.000m2 500 tấn